1/2020/G - Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Odsłony: 495
Drukuj Email

baner-stopka

OGŁOSZENIE ws. NABORU WNIOSKÓW NR 1/2020/G

Data ogłoszenia: 13.08.2020 r.

Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Termin naboru: 1.09.2020 r. – 17.09.2020 r.

Wysokość dostępnych środków: 80 000 zł

Zakres tematyczny projektu grantowego: 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015 poz. 1570 z póź. zm)

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego 
Cel ogólny I: Włączenie społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości życia, dostępu do wiedzy oraz perspektyw rozwoju wszystkich grup mieszkańców
Cel szczegółowy I.2: Kultywowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniające spójność obszarową Przedgórza
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z działań o charakterze kulturalnym i/lub promocyjnym – 500
Przedsięwzięcie I.2.1 - Działania w oparciu o tradycję, produkt lokalny i dziedzictwo Przedgórza
Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 8

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w dniach
1.09.2020 r. – 17.09.2020 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” : Waryś 327A, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.

Limit dostępnych środków: 80 000 zł

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

 1. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: 2.01.2021 r. - 30.09.2021 roku

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych, zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium oraz wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku, znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” – www.kwartetnaprzedgorzu.pl w zakładce „LSR 2014-2020” – podzakładka „DOKUMENTY”, a także w Biurze LGD.

Warunkiem wyboru operacji przez LGD jest uzyskanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, tj. minimum 10 pkt.

W przypadku gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów o miejscu na liście operacji decyduje większa liczba punktów uzyskanych w ocenie według kryteriów premiujących, a w następnej kolejności data i godzina wpływu wniosku.

Forma wsparcia

 • pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych,
 • intensywność pomocy wynosi 100%,
 • wysokość kwoty grantu - wartość dofinansowania do jednego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego wynosi od 5 do 10 tys. zł.

Wypłata środków w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu następuje na numer rachunku bankowego grantobiorcy podany w umowie o powierzenie grantu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez LGD wniosku o rozliczenie grantu.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

Wymagane dokumenty

 • formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z kompletem załączników (dwa egzemplarze – jeden dla LGD i jeden dla Wnioskodawcy),
 • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
Ponadto w przypadku zaangażowania w realizację projektu osób z grupy defaworyzowanej do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przynależności tych osób do grupy defaworyzowanej, zgodnie ze wskazaniem w LSR, w tym zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

Miejsce udostępnienia dokumentów

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.: 14 684 66 66, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8:00 do 16:00.


Formularz wniosku o powierzenie grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu


Formularz wniosku o rozliczenie grantu

Formularz sprawozdania

Umowa o powierzenie grantu


Karta wstępnej oceny wniosku

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny


Lokalne kryteria wyboru operacji dla projektów grantowych

Procedury oceny i wyboru grantobiorców

Księga wizualizacji

POLECAMY

 

OBSZAR LGD

PARTNERZY

WAŻNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Stowarzyszenia:
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./fax.  14 684 66 66 
kom. 883 599 699
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: pon. - pią. od  8.00 do 16.00

Polityka prywatności

ZNAJDŹ NAS TAKŻE:email.png  facebook.png  twitter.png

Zapisz

Zapisz